Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การบริหารงานบุคคล
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนงานต่าง ๆ
รายงานประจำปี
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.7(5)
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
การประเมินผลการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศกระทรวง
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
ระเบียบเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองช่าง
เว็บบอร์ด
กระดาน ถาม - ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
การร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุทธิรา โพธิสว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลโซ่พิสัย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอุรคินทร์ คุณพรม
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายวีระพงษ์ ทองเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
นางพนิตพร ปะมาคะเต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Responsive image
พ.จ.ท.ปราสาทไชย เกล็ดงูเหลือม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
Responsive image
นางเนาวรัตน์ ศรีกุล
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
Responsive image
นางเบญจภรณ์ เสียงล้ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นางขวัญใจ ผากงคำ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Responsive image
นายปุณณกัญจน์ โสมเกษตรินทร์
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ
Responsive image
นายธงชัย พลโยธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสุดารัตน์ พรมหาญ
นิติกร ปฏิบัติการ
Responsive image
สิบเอกพงศ์ดนัย จะหลาบหลวง
นักจัดการงานเทศกิจ
Responsive image
สิบเอกทนงศักดิ์ สุระดะนัย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Responsive image
นายธณชัย อาจวิชัย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวกรรณิกา สุระทัด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
Responsive image
นายเกรียงไกร ผากงคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายชัยยา นามบุญลา
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
น.ส.ธัญญาลักษณ์ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายประจบ ธรรมอารีย์
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
นางอุไรวรรณ ไชยปาน
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายอนุสรณ์ แสงเขียว
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายชลธิวัฒน์ ภูมิอาจ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
น.ส.พิชชานันท์ ปทุมวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายมงคลชัย โคตรรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนปากคาด - พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 0-4248-5058-9  โทรสาร : 0-4248-5058  อีเมล์ : admin@sophisai.go.th

Powered By sophisai.go.th