Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การบริหารงานบุคคล
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนงานต่าง ๆ
รายงานประจำปี
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.7(5)
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
การประเมินผลการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศกระทรวง
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
ระเบียบเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองช่าง
เว็บบอร์ด
กระดาน ถาม - ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
การร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
No Gift Policy
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
สถิติการให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2565 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
23 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย สถิติผู้มาติดต่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย สถิติผู้มาติดต่อชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย ข้อมูลเชิงสถิติการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย ข้อมูลเชิงสถิติการลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย ข้อมูลเชิงสถิติการรับแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย ข้อมูลเชิงสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
09 เม.ย. 2564 บึงกาฬ โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย สถิติการมาขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนปากคาด - พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 0-4248-5058-9  โทรสาร : 0-4248-5058  อีเมล์ : admin@sophisai.go.th

Powered By sophisai.go.th