Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การบริหารงานบุคคล
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนงานต่าง ๆ
รายงานประจำปี
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.7(5)
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
การประเมินผลการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศกระทรวง
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
ระเบียบเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองช่าง
เว็บบอร์ด
กระดาน ถาม - ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
การร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
No Gift Policy
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่วันที่ 30 เดือน กันยายน 2566
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  ขอเชิญชวน
ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566 ด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้                       
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้มีสิทธิ/    

    ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) ของผู้มีสิทธิ/ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 ********************************************************************************************
ติดต่อสอบถามได้ที่ - งานสวัสดิการและสังคม  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย โทร.042-485059
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน - นางเนาวรัตน์ ศรีกุล โทร.08-9419-2616
 
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (15 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลต... (02 มี.ค. 2566)  
สรุปภารกิจงานบริการที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (03 ก.พ. 2566)  
นโยบาย Dos8Don เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจ... (27 ม.ค. 2566)
สรุปภารกิจงานบริการที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เท... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (05 ม.ค. 2566)
ประกาศกำหนดส่วนราชการ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย (05 ม.ค. 2566)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง (05 ม.ค. 2566)
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ (03 ม.ค. 2566)
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (03 ม.ค. 2566)
ประกาศ กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือ... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบ... (02 พ.ย. 2565)
ประกาศฯ เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (10 ต.ค. 2565)
ประกาศฯ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (10 ต.ค. 2565)
ประกาศฯ เรื่องขอความร่วมมือในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ... (10 ต.ค. 2565)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลโซ่พิสัย (10 ต.ค. 2565)
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร... (31 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศ... (24 ส.ค. 2565)
Responsive image
• ♦♦ ข่าวกิจกรรม ♦♦ •

วันที่ 3 มิ.ย. 2566 นายศิ... (06 มิ.ย. 2566)  

วันที่ 2 มิ.ย. 2566 คณะผ... (02 มิ.ย. 2566)  

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโซ่พิส... (29 พ.ค. 2566)  

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ (12 เม.ย. 2566)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม (08 มี.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (19 ม.ค. 2566)

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย... (04 ม.ค. 2566)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโซ่พิส... (28 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการการช่วยเห... (27 ธ.ค. 2565)

โครงการการคัดแยกขยะในครัว... (26 ธ.ค. 2565)

เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ลูกจ้... (20 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์ร... (16 ธ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท... (07 ธ.ค. 2565)

วันที่ 2 ธ.ค. 2565 เทศบาล... (07 ธ.ค. 2565)

วันที่ 30 พ.ย. 2565 นายศิ... (01 ธ.ค. 2565)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 นายพง... (25 พ.ย. 2565)

ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบล... (08 พ.ย. 2565)

โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกใน... (13 ต.ค. 2565)

นายศิริ ตรีรัตน์ นายกเท... (22 ก.ย. 2565)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (24 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 (09 ก.พ. 2566)  
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 38 ด้วยว... (09 ธ.ค. 2565)  
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล54 ด้วยวิธีประกว... (09 ธ.ค. 2565)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 54 (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 38 (08 ธ.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 38 (10 ก.ย. 2565)
การเปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 38 (10 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 23 (10 ก.ย. 2565)
การเปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 23 (10 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต๋น) (02 ก.ย. 2565)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็... (02 ก.ย. 2565)
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ... (12 ส.ค. 2565)
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม... (28 ก.ค. 2565)
รายงานการจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (24 ก.พ. 2565)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15 ก.พ. 2565)
รายงานการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 42 (11 ก.พ. 2565)
รายงานการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าคุ้มโนนเกษตร (เทศบาล 38/9) (01 ก.พ. 2565)
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ... (05 ธ.ค. 2564)
กิจกรรมบุญกฐินวัดสังขลิการาม บ้านโซ่ หมู่ 1 (07 พ.ย. 2564)
กิจกรรมบุญกฐินวัดสังวรธรรมคุณ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ 3 และ บ้านอีสานพัฒนา หมู่ 16 (05 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Social Network
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติพระเจ้าแสนสามหมื่น (06 มี.ค. 2556)  
Responsive image
E-SERVICEResponsive image

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนปากคาด - พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 0-4248-5058-9  โทรสาร : 0-4248-5058  อีเมล์ : admin@sophisai.go.th

Powered By sophisai.go.th