Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การบริหารงานบุคคล
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนงานต่าง ๆ
รายงานประจำปี
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.7(5)
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
การประเมินผลการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศกระทรวง
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
ระเบียบเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองช่าง
เว็บบอร์ด
กระดาน ถาม - ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
การร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (03 มิ.ย. 2564)  
การประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (03 มิ.ย. 2564)  
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ (03 พ.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง (16 เม.ย. 2564)
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นสงกรานต์ ประจำปี 2564 "สงกรานต์นมัสการหลวงพ่อพระเจ... (13 เม.ย. 2564)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย (28 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตามโครงการป... (04 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามโครงการ... (04 มี.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโซ่พิสัย (การปิดประกาศแผ่นป้ายหาเสียง... (11 ก.พ. 2564)
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโซ่พิสัย... (08 ก.พ. 2564)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (05 ก.พ. 2564)
ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโซ่พิสัยและนายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย (05 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564... (02 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (29 ธ.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (23 ธ.ค. 2563)
การปฏิบัติงานวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการเพื่อบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลู... (14 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2563)
กำหนดวันยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (02 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเ... (30 ต.ค. 2563)
Responsive image
• ♦♦ ข่าวกิจกรรม ♦♦ •

อย่าลืม! ชำระภาษีที่ดินแล... (21 มิ.ย. 2564)  

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ... (28 พ.ค. 2564)  

ทต.โซ่พิสัย นำโดยท่านนาย... (14 พ.ค. 2564)  

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ... (03 พ.ค. 2564)

ภาพกิจกรรมการต่อต้านการทุ... (16 เม.ย. 2564)

ตั้งจุดตรวจบูรณาการลดอุบั... (09 เม.ย. 2564)

ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภั... (29 มี.ค. 2564)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ... (28 มี.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประจำหน่ว... (25 มี.ค. 2564)

โครงการควบคุมการบริโภคยาส... (25 มี.ค. 2564)

วัน อปพร. ส่งตัวแทนอปพร.เ... (23 มี.ค. 2564)

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบา... (09 ก.พ. 2564)

ใบสมัครนายกเทศมนตรีตำบลโซ... (05 ก.พ. 2564)

ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบ... (05 ก.พ. 2564)

สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาเ... (04 ก.พ. 2564)

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย... (03 ก.พ. 2564)

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลื... (03 ก.พ. 2564)

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลื... (03 ก.พ. 2564)

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้... (03 ก.พ. 2564)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเ... (03 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (23 มิ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (23 มิ.ย. 2564)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ฯลฯ (25 ม.ค. 2564)  
ร่าง Terms of Referrence :TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำ... (22 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อค... (15 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (10 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อเต้นท์ผ้าใ... (02 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (30 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (30 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อเก้า... (30 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้้อธง... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (26 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (15 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อค... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง (... (18 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อค... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างโคร... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อค... (16 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Social Network
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติพระเจ้าแสนสามหมื่น (06 มี.ค. 2556)  
Responsive image
E-SERVICEResponsive image

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนปากคาด - พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 0-4248-5058-9  โทรสาร : 0-4248-5058  อีเมล์ : admin@sophisai.go.th

Powered By sophisai.go.th